Privacyreglement

Uw podotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Uiteraard gaat uw podotherapeut zorgvuldig met de gegevens om.
Daarom zijn er een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de podotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers of stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en zullen alleen het dossier inzien op het moment dat dit nodig is, zoals voor waarneming.
  • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende podotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Gegevens die te maken hebben met de behandeling, ook prognostische factoren, worden in het medisch dossier opgeslagen. De persoonsgegevens en medische gegevens zijn beveiligd opgeslagen.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, kenbaar maken aan de podotherapeut.
  • Bij een datalek wordt de procedure melding datalekken gevolgd en indien nodig wordt er melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens.

Aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Podotherapeuten

Nistelrode

Blauwesteenweg 39
5388 SC Nistelrode
Tel: 06-30 074 272

Schaijk

Lorskensstraat 1
5374 BC Schaijk
Tel.: 06-30 074 272

Ravenstein

De Verver 1e
5371 MZ Ravenstein
Tel.: 06-30 074 272